Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

16 listopada 2017

     Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki” dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
     Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 czerwca 2016 r. umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Parczewskim. Jednocześnie Powiat Parczewski zawarł umowę partnerską z Gminą Sosnowica dotyczącą współpracy przy  realizacji przedmiotowej inwestycji. Głównym inwestorem i beneficjentem pozyskanych środków zewnętrznych był Powiat Parczewski.

Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Milanów, jednostka ewidencyjna Milanów, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

15 listopada 2017

Powiat parczewski partnerem projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

13 listopada 2017

     Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa
Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane 187 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł
Wkład własny partnerów: 12675 000,00 zł
Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017r.

     Projekt realizowany przez: Powiat Lubelski (lider), Powiat Bialski (partner) , Powiat Biłgorajski (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Hrubieszowski (partner), Powiat Janowski (partner), Powiat Krasnostawski (partner), Powiat Kraśnicki (partner), Powiat Lubartowski (partner), Powiat Łęczyński (partner), Powiat Łukowski (partner), Powiat Opolski (partner), Powiat Parczewski (partner), Powiat Puławski (partner), Powiat Radzyński (partner), Powiat Rycki (partner), Powiat Świdnicki w Świdniku (partner), Powiat Tomaszowski (partner), Powiat Włodawski (partner), Powiat Zamojski (partner).
     „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.
     Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, część spraw będzie mona załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.
     W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - obejmująca obszar ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.

Czytaj więcej o: Powiat parczewski partnerem projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

Zaproszenie na galę z okazji 10-lecia przyznawania stypendiów artystycznych przez Zarząd Powiatu w Parczewie

10 listopada 2017

Mammobus LUX MED - bezpłatne badania dla kobiet w powiecie parczewskim - Parczew, Siemień

3 listopada 2017

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Informuje się organizację pozarządowe o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
§ 2. Treść ogłoszenia o naborze na członków do prac w komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.
I.    RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.l ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

18 października 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy  w Milanowie wywieszono na okres od 19 października 2017r. do 9 listopada 2017 r. wykaz  nieruchomości położonych w obrębie Kolonia  Milanów, przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegółowe informacje można uzyskać też na stronie internetowej www.parczew.pl oraz pod nr tel.83 355 15 91

M.Kopiś

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

18 października 2017

     Zarząd Powiatu w Parczewie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Parczewie wywieszono na okres od 19 października 2017r. do 9 listopada 2017 r. wykaz  nieruchomości położonych w obrębie Michałówka, przeznaczonych do sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać też na stronie internetowej www.parczew.pl oraz pod nr tel.83 355 15 91

M.Kopiś
Przejdź do - Święto Plonów w Powiecie Parczewskim

Święto Plonów w Powiecie Parczewskim

6 września 2017

     Tegoroczne Dożynki Powiatu Parczewskiego 2017 odbyły się w niedzielę 3 września na stadionie sportowym w Sosnowicy.
Uroczystość rozpoczęto przemarszem korowodu dożynkowego prowadzonego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Parczewa z pocztami sztandarowymi.
     Gospodarze dożynek Jerzy Maśluch starosta parczewski i Krystyna Jaśkiewicz wójt gminy Sosnowica powitali gości przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Tadeusz Sławecki dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, delegacja z Lubomla na Ukrainie oraz przedstawiciele władz powiatowych, delegacje reprezentujące każdą gminę powiatu i jednostki organizacyjne powiatu parczewskiego.
     Mszę świętą dziękczynną w intencji rolników odprawił ks. Sylwester Borkowski proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Sosnowicy.
     Rolę starostów dożynkowych pełnili Ewa Jędrzejewska z Szytek i Władysław Puczyk z Mościsk.
     Najważniejszym punktem uroczystości dziękczynnej za tegoroczne plony było przekazanie chleba oraz poświęcenie wieńców wykonanych z płodów pól.
     Uczestnicy dożynek podziwiali stoiska promocyjne przygotowane przez 7 gmin z powiatu parczewskiego, które uginały się od tradycyjnych przysmaków. Nie mogło też zabraknąć stoisk firm współpracujących z rolnikami oraz stoisk sponsorów dożynek.
     Podczas dożynek zostały wręczone odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznakę, Sławomirowi Jarmułowi i Mieczysławowi Piotrkowskiemu, wręczył wicewojewoda lubelski.

Tekst: E. Rudkowska, Fot: Stanisław Waszkiewicz; PBP-CK w Parczewie
Czytaj więcej o: Święto Plonów w Powiecie Parczewskim